Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Palvelusopimus

1. Sopijapuolet

1.1. Palvelun tuottaja: Omapaja Oy (y-tunnus 2399894-2) (jäljempänä Omapaja)
ja
1.2. Palvelun käyttäjä (jäljempänä kevytyrittäjä)
(1.1-1.2 jäljempänä sopijapuolet)

2. Palvelun sisältö

Omapaja tuottaa kevytyrittäjän käyttöön itsenäisen työnteon ja ansaitsemisen tukipalveluita. Kevytyrittäjä laskuttaa tekemänsä työt Omapajan laskutuspalvelun avulla Omapajan y-tunnuksella. Omapaja hoitaa kevytyrittäjän puolesta kevytyrittäjän laskutusta, palkanmaksua ja ennakonpidätystä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Omapaja on ottanut ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutuksen, joka kattaa kevytyrittäjien työskentelyn voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

3. Kevytyrittäjän asema

Kevytyrittäjä on ilman omaa y-tunnusta toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka sopii työ- tai palvelusuorituksensa ehdoista ja hinnoista suoraan toimeksiantajansa kanssa. Työn laskutus tapahtuu Omapajan laskutuspalvelun kautta Omapajan y-tunnuksella. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on palkansaajan asemassa, mistä syystä hän ei ole itse kirjanpitovelvollinen toiminnastaan. Kevytyrittäjällä on oikeus käyttää työssään apulaista tai sijaista.

Omapaja ei toimi kevytyrittäjän työnantajana eikä Omapajan ja kevytyrittäjän välille synny työoikeudellista työsuhdetta, koska Omapajalla ei muun muassa ole kevytyrittäjän työ- tai palvelusuoritukseen liittyvää työnjohto- eikä valvontaoikeutta. Omapajan laskutuspalvelun kautta voidaan laskuttaa vain toimeksiantosuhteessa tehtäviä töitä. Kevytyrittäjä vastaa itse siitä, ettei kevytyrittäjän ja työntarjoajan välille synny työoikeudellista työsuhdetta. Kevytyrittäjän ja työntarjoajan väliseen toimeksiantosuhteeseen ei sovelleta työehtosopimuksia.

Säilyttääkseen oikeutensa työttömyysturvaan kevytyrittäjän Omapajan kautta laskuttamansa toiminta ei saa olla esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle.

Omapajan kautta laskutettu työ ei kerrytä palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa. YEL-vakuutettu kevytyrittäjä voi kuitenkin edellytysten täyttyessä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne.

4. Hinnasto

Omapajan laskutuspalveluun liittyminen on maksutonta, eikä palvelun käyttö sisällä kiinteitä kuukausimaksuja. Omapaja perii hinnaston mukaisen palvelumaksun kevytyrittäjältä palkanmaksun yhteydessä.

Omapajan kevytyrittäjällä kokonaispalvelumaksu koostuu seuraavasti:

  • Palvelumaksu (sisältäen mm. laskutus, palkanlaskenta, tulorekisteri, kirjanpito, verotus, asiakastuki...)
    • 4%, kun kevytyrittäjän laskutuskertymä alle 50 000 €
    • 3%, kun kevytyrittäjän laskutuskertymä yli 50 000 €
    • 2,5%, kun kevytyrittäjän laskutuskertymä yli 150 000 €
    • 2%, kun kevytyrittäjän laskutuskertymä yli 300 000 €
  • Vakuutusturva 3% (tapaturma-, vastuu- ja oikeusturvavakuutus)

 

5. Kevytyrittäjän palkan muodostuminen

Omapaja maksaa kevytyrittäjälle korvauksen laskutetuista töistä palkkana. Kevytyrittäjän bruttopalkka muodostuu, kun laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta vähennetään tulonhankkimiseen liittyvät kulut sekä matkakorvaukset. Tämän jälkeen kevytyrittäjän bruttopalkasta vähennetään kevytyrittäjän verokortin mukainen ennakonpidätys, jonka jälkeisestä nettopalkasta vähennetään Omapajan palvelumaksu sekä mahdollinen sairausvakuutusmaksu. Sairausvakuutusmaksu määräytyy Verohallinnon ohjeen mukaan. Vuonna 2024 sairausvakuutusmaksu pidätetään vain yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisilta kevytyrittäjiltä ja pidätettävän sairausvakuutusmaksun suuruus on 1,16% bruttopalkasta. Muussa tapauksessa kevytyrittäjän palkasta ei pidätetä sairausvakuutusmaksua. Palvelumaksu sekä sairausvakuutusmaksu ovat vähennyskelpoisia kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jos kevytyrittäjän vuosityötulot ylittävät YEL-työtulorajan 9 010,28 euroa (vuonna 2024) ja hän toimii yrittäjänä yli 4 kuukauden ajan, on hän velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen. YEL-vakuutus on mahdollista ottaa Omapajan kautta valtakirjalla eläkevakuutusyhtiö Elosta. Eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Kevytyrittäjän muodostamaan arvonlisäverottomaan laskuun lisätään aina kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Verokanta määräytyy kevytyrittäjän toimialan mukaan. Kevytyrittäjä ei voi soveltaa omaan toimintaansa arvonlisäverolain 3 §:n määrittelemää vähäisen toiminnan mukaista arvonlisäverottomuutta, koska hän toimii Omapaja Oy:n Y-tunnuksen alla.

Kevytyrittäjä voi vähentää toimintansa kuluina Verohallinnon ohjeiden mukaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet suoraan kyseessä olevan työsuorituksen toteuttamisesta (tulonhankkimismenot). Kevytyrittäjä voi myös saada osan tuloistaan Verohallinnon ohjeiden mukaisina verottomina kulukorvauksina, jotka pienentävät sitä summaa, josta verot maksetaan. Tarvittavat tositteet tulee toimittaa Omapajalle viimeistään ennen kyseessä olevan työsuorituksen palkanmaksua. Kevytyrittäjä vastaa ilmoittamiensa kulukorvausten oikeellisuudesta.

Kevytyrittäjän on otettava edellä mainitut kulut huomioon työn laskutusta sopiessaan. Kevytyrittäjän on määriteltävä oma laskutushintansa niin, että siitä määräytyvä bruttopalkka kulujen vähentämisen jälkeen on kohtuullinen suhteessa laskutettavaan työhön.

Työntarjoajan ja kevytyrittäjän keskenään sopima korvaus työ- tai palvelusuorituksesta on kertakaikkinen korvaus. Sovitun korvauksen lisäksi kevytyrittäjällä ei ole oikeutta laskuttaa muita korvauksia esimerkiksi ylitöistä, sairauslomista, työmatkoista tai omien työkalujen käytöstä, ellei niistä ole etukäteen erikseen sovittu.

Palkka maksetaan kevytyrittäjän tilille sen jälkeen, kun työntarjoaja on maksanut laskunsa Omapajalle. Kevytyrittäjä saa itse valita haluamansa palkanmaksupäivän kuukausittain ilmoittamalla siitä Omapajalle.

6. Omapajan vastuu

Omapaja vastaa kevytyrittäjän tulojen ja menojen sekä palkan laskennasta, palkan maksusta, verojen ennakonpidätyksestä sekä työnantajan sairasvakuutusmaksun ja arvonlisäverojen tilittämisestä sekä niihin liittyvistä ilmoituksista viranomaisille.

Omapaja on ottanut kevytyrittäjille ryhmätapaturmavakuutuksen, joka kattaa Omapajan kautta laskutettavissa töissä sattuneet tapaturmat voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusmäärä on hoitokulujen osalta 5100 euroa, kuolemantapauksen osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta 30 000 euroa. Lisäksi tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta (alle vuoden kestävästä) työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiö maksaa sen ehtojen täyttyessä 30 euron päivärahaa.

Omapaja on ottanut kevytyrittäjille oikeusturvavakuutuksen sekä toiminnan vastuuvakuutuksen 1 000 000 euroon saakka. Vakuutus korvaa mahdolliset toimeksiantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Kevytyrittäjän omavastuu vahinkotapauksissa on pääsääntöisesti 1000 euroa. Vastuuvakuutuksen piirissä olevat toimialat ovat nähtävillä laskutusjärjestelmässä. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä.

7. Kevytyrittäjän vastuu

Kevytyrittäjä vastaa itse omasta toiminnastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Omapaja ei ole vastuussa kevytyrittäjän työn tuloksesta eikä Omapaja ole sopimussuhteessa toimeksiantajaan. Kevytyrittäjän on työssään noudatettava työsuojelumääräyksiä sekä muita lakisääteisiä toimialakohtaisia määräyksiä. Kevytyrittäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.

Jos kevytyrittäjän ammattiala edellyttää viranomaislupia, luvat on toimitettava Omapajan nähtäväksi ennen töiden aloittamista. Laskutuspalvelun käyttö ei ole mahdollista joillakin luvanvaraisilla toimialoilla, joten kevytyrittäjän kannattaa varmistua laskutuspalvelun soveltuvuudesta olemalla yhteydessä Omapajaan.

8. Tekijänoikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut oikeudet kevytyrittäjän omassa toiminnassaan kehittämiin tuotemerkkeihin, toiminimiin, tuote- ja toimintamalleihin ja keksintöihin kuuluvat kevytyrittäjälle.

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen lupaa.

10. Sopimuksen voimassaolo

Palvelusopimus astuu voimaan palvelusopimuksen hyväksymishetkellä ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolet voivat irtisanoa palvelusopimuksen 7 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen ei vapauta sopijapuolia niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet sopimuksen voimassaoloaikana.

helppo-tie-yrittajaksi

Aloita kevytyrittäjyys

Liity ilmaiseksi tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin. Hoidamme töidesi laskuttamisen, kirjanpidon ja vakuuttamisen. Ilman kuukausimaksuja ja piilokuluja. 

Aloita kevytyrittäjyys
herokuva-kevytyrittajyys

Perusta oma yritys

Yrittäjäasiakkaanamme voit keskittyä tuotteen ja palvelusi myymiseen. Omapajassa voit perustaa minkä tahansa yritysmuodon. Suosittelemme sinulle toiminimen tai osakeyhtiön perustamista.

Perusta oma yritys