Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Käyttöehdot

PALVELUSOPIMUS

 

1. Sopijapuolet

1.1. Palvelun tuottaja: Omapaja Oy (y-tunnus 2399894-2) (jäljempänä Omapaja)
ja
1.2. Palvelun käyttäjä (jäljempänä kevytyrittäjä)
(1.1-1.2 jäljempänä sopijapuolet)
 

2. Palvelun sisältö

Omapaja tuottaa kevytyrittäjän käyttöön itsenäisen työnteon ja ansaitsemisen tukipalveluita. Kevytyrittäjä laskuttaa tekemänsä työt Omapajan laskutuspalvelun avulla Omapajan y-tunnuksella. Omapaja hoitaa kevytyrittäjän puolesta kevytyrittäjän laskutusta, palkanmaksua ja ennakonpidätystä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Omapaja on ottanut ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutuksen, joka kattaa kevytyrittäjien työskentelyn voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.
 

3. Kevytyrittäjän asema

Kevytyrittäjä on ilman omaa y-tunnusta toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka sopii työ- tai palvelusuorituksensa ehdoista ja hinnoista suoraan toimeksiantajansa kanssa. Työn laskutus tapahtuu Omapajan laskutuspalvelun kautta Omapajan y-tunnuksella. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on palkansaajan asemassa, mistä syystä hän ei ole itse kirjanpitovelvollinen toiminnastaan. Kevytyrittäjällä on oikeus käyttää työssään apulaista tai sijaista.

Omapaja ei toimi kevytyrittäjän työnantajana eikä Omapajan ja kevytyrittäjän välille synny työoikeudellista työsuhdetta, koska Omapajalla ei muun muassa ole kevytyrittäjän työ- tai palvelusuoritukseen liittyvää työnjohto- eikä valvontaoikeutta. Omapajan laskutuspalvelun kautta voidaan laskuttaa vain toimeksiantosuhteessa tehtäviä töitä. Kevytyrittäjä vastaa itse siitä, ettei kevytyrittäjän ja työntarjoajan välille synny työoikeudellista työsuhdetta. Kevytyrittäjän ja työntarjoajan väliseen toimeksiantosuhteeseen ei sovelleta työehtosopimuksia.

Säilyttääkseen oikeutensa työttömyysturvaan kevytyrittäjän Omapajan kautta laskuttamansa toiminta ei saa olla esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle.

Omapajan kautta laskutettu työ ei kerrytä palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa. YEL-vakuutettu kevytyrittäjä voi kuitenkin edellytysten täyttyessä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne.
 

4. Hinnasto

Omapajan laskutuspalveluun liittyminen on maksutonta, eikä palvelun käyttö sisällä mitään kiinteitä kuukausimaksuja. Omapaja perii palvelumaksun kevytyrittäjältä palkanmaksun yhteydessä.

Palvelumaksu on porrastettu neljälle tasolle, Kisälli (7%), Seppä (6%), Takoja (5,5%) ja Mestari (5%).

 • Uusi kevytyrittäjä on tasolla Kisälli ja palvelumaksu on 7% kevytyrittäjän laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta
 • Kun kevytyrittäjän laskutus nousee yli 50 000 euron (alv 0%) nousee kevytyrittäjä tasolle Seppä, jolloin palvelumaksu on 6% arvonlisäverottomasta laskutuksesta
 • Kun kevytyrittäjän laskutus nousee yli 150 000 euron (alv 0%) nousee kevytyrittäjä tasolle Takoja, jolloin palvelumaksu on 5,5% arvonlisäverottomasta laskutuksesta
 • Kun kevytyrittäjän laskutus nousee yli 300 000 euron (alv 0%), nousee kevytyrittäjä tasolle Mestari, jolloin palvelumaksu on 5% arvonlisäverottomasta laskutuksesta

Palvelumaksutason laskennassa huomioidaan kevytyrittäjän laskutus koko toiminnan ajalta, eikä se nollaudu vuosittain. Palvelumaksutason laskennassa huomioidaan laskut, käteismyynnit ja muut myynnit, jotka asiakas on maksanut. Sisäisiä laskuja ei huomioida palvelumaksutason laskennassa.

5. Kevytyrittäjän palkan muodostuminen

Omapaja maksaa kevytyrittäjälle korvauksen laskutetuista töistä palkkana. Kevytyrittäjän bruttopalkka muodostuu, kun laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta vähennetään tulonhankkimiseen liittyvät kulut sekä matkakorvaukset. Tämän jälkeen kevytyrittäjän bruttopalkasta vähennetään kevytyrittäjän verokortin mukainen ennakonpidätys, jonka jälkeisestä nettopalkasta vähennetään Omapajan palvelumaksu sekä mahdollinen sairausvakuutusmaksu. Sairausvakuutusmaksu määräytyy Verohallinnon ohjeen mukaan. Vuonna 2021 sairausvakuutusmaksu pidätetään vain yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisilta kevytyrittäjiltä ja pidätettävän sairausvakuutusmaksun suuruus on 1,53% bruttopalkasta. Muussa tapauksessa kevytyrittäjän palkasta ei pidätetä sairausvakuutusmaksua. Palvelumaksu sekä sairausvakuutusmaksu ovat vähennyskelpoisia kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jos kevytyrittäjän vuosityötulot ylittävät YEL-työtulorajan (8063,57 e vuonna 2021) ja hän toimii yrittäjänä yli 4 kuukauden ajan, on hän velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen. YEL-vakuutus on mahdollista ottaa Omapajan kautta valtakirjalla eläkevakuutusyhtiö Elosta. Eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Kevytyrittäjän muodostamaan arvonlisäverottomaan laskuun lisätään aina kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Verokanta määräytyy kevytyrittäjän toimialan mukaan. Kevytyrittäjä ei voi soveltaa omaan toimintaansa arvonlisäverolain 3 §:n määrittelemää vähäisen toiminnan mukaista arvonlisäverottomuutta, koska hän toimii Omapaja Oy:n Y-tunnuksen alla.

Kevytyrittäjä voi vähentää toimintansa kuluina Verohallinnon ohjeiden mukaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet suoraan kyseessä olevan työsuorituksen toteuttamisesta (tulonhankkimismenot). Kevytyrittäjä voi myös saada osan tuloistaan Verohallinnon ohjeiden mukaisina verottomina kulukorvauksina, jotka pienentävät sitä summaa, josta verot maksetaan. Tarvittavat tositteet tulee toimittaa Omapajalle viimeistään ennen kyseessä olevan työsuorituksen palkanmaksua. Kevytyrittäjä vastaa ilmoittamiensa kulukorvausten oikeellisuudesta. 

Kevytyrittäjän on otettava edellä mainitut kulut huomioon työn laskutusta sopiessaan. Kevytyrittäjän on määriteltävä oma laskutushintansa niin, että siitä määräytyvä bruttopalkka kulujen vähentämisen jälkeen on kohtuullinen suhteessa laskutettavaan työhön.

Työntarjoajan ja kevytyrittäjän keskenään sopima korvaus työ- tai palvelusuorituksesta on kertakaikkinen korvaus. Sovitun korvauksen lisäksi kevytyrittäjällä ei ole oikeutta laskuttaa muita korvauksia esimerkiksi ylitöistä, sairauslomista, työmatkoista tai omien työkalujen käytöstä, ellei niistä ole etukäteen erikseen sovittu.

Palkka maksetaan kevytyrittäjän tilille sen jälkeen, kun työntarjoaja on maksanut laskunsa Omapajalle. Kevytyrittäjä saa itse valita haluamansa palkanmaksupäivän kuukausittain ilmoittamalla siitä Omapajalle.
 

6. Omapajan vastuu

Omapaja vastaa kevytyrittäjän tulojen ja menojen sekä palkan laskennasta, palkan maksusta, verojen ennakonpidätyksestä sekä työnantajan sairasvakuutusmaksun ja arvonlisäverojen tilittämisestä sekä niihin liittyvistä ilmoituksista viranomaisille.

Omapaja on ottanut kevytyrittäjille ryhmätapaturmavakuutuksen, joka kattaa Omapajan kautta laskutettavissa töissä sattuneet tapaturmat voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusmäärä on hoitokulujen osalta 5000 euroa, kuolemantapauksen osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta 30 000 euroa. Lisäksi tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta (alle vuoden kestävästä) työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiö maksaa sen ehtojen täyttyessä 30 euron päivärahaa.

Omapaja on ottanut kevytyrittäjille oikeusturvavakuutuksen sekä toiminnan vastuuvakuutuksen 1 000 000 euroon saakka. Vakuutus korvaa mahdolliset toimeksiantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Kevytyrittäjän omavastuu vahinkotapauksissa on pääsääntöisesti 600 euroa. Vastuuvakuutuksen piirissä olevat toimialat ovat nähtävillä laskutusjärjestelmässä. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä.
 

7. Kevytyrittäjän vastuu

Kevytyrittäjä vastaa itse omasta toiminnastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Omapaja ei ole vastuussa kevytyrittäjän työn tuloksesta eikä Omapaja ole sopimussuhteessa toimeksiantajaan. Kevytyrittäjän on työssään noudatettava työsuojelumääräyksiä sekä muita lakisääteisiä toimialakohtaisia määräyksiä. Kevytyrittäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.

Jos kevytyrittäjän ammattiala edellyttää viranomaislupia, luvat on toimitettava Omapajan nähtäväksi ennen töiden aloittamista. Laskutuspalvelun käyttö ei ole mahdollista joillakin luvanvaraisilla toimialoilla, joten kevytyrittäjän kannattaa varmistua laskutuspalvelun soveltuvuudesta olemalla yhteydessä Omapajaan.
 

8. Tekijänoikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut oikeudet kevytyrittäjän omassa toiminnassaan kehittämiin tuotemerkkeihin, toiminimiin, tuote- ja toimintamalleihin ja keksintöihin kuuluvat kevytyrittäjälle.
 

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen lupaa.
 

10. Sopimuksen voimassaolo

Palvelusopimus astuu voimaan palvelusopimuksen hyväksymishetkellä ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolet voivat irtisanoa palvelusopimuksen 7 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen ei vapauta sopijapuolia niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet sopimuksen voimassaoloaikana.
 
 
 

TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Tietosuojaselosteen tarkoitus

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen informointi ja viestintä, sekä antaa rekisteröidylle tiedot hänen tietojensa käsittelystä tiiviissä ja läpinäkyvässä muodossa.

Omapaja Oy tarjoaa asiakkailleen laskutuspalvelun sekä taloushallinnon palveluita. Tässä tietosuojaselosteessa käydään läpi Omapaja Oy:n periaatteet liittyen henkilötietojen käsittelyyn ja suojaukseen eri tilanteissa.
 

2. Rekisterinpitäjä

Omapaja Oy
Y-tunnus: 2399894-2
Kauppurienkatu 31 A 1, 90100 Oulu
044 4100 500
op@omapaja.fi
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marko Tyyskä, toimitusjohtaja
Kauppurienkatu 31 A 1, 90100 Oulu
050 3615 810
marko.tyyska@omapaja.fi
 

4. Rekisterin nimi

Kevytyrittäjien rekisteri
 

5. Henkilötietojen käsittelijät

Kevytyrittäjien henkilötietoja käsitellään Omapaja Oy:n oman henkilökunnan sekä Omapaja Oy:n alihankkijoiden toimesta. Omapaja Oy:n alihankkijat ovat järjestelmäntoimittajia, joilla on tekninen pääsy Omapaja Oy:n järjestelmiin niiden ylläpito- ja tukitehtävien hoitamisen vuoksi. Lisäksi järjestelmiin on pääsy Omapaja Oy:n tilintarkastajalla lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Pääsy järjestelmiin voidaan mahdollistaa myös viranomaisille tietyissä erityistilanteissa, kuten verotarkastuksen yhteydessä. Omapaja Oy yksilöi pyynnöstä alihankkijat, joilla on pääsy Omapaja Oy:n järjestelmiin. Henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä henkilötietoja vain Omapaja Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti, ellei EU:n unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntö muuta vaadi.
 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Omapaja Oy:n kevytyrittäjien rekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen ja suoramarkkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu Omapaja Oy:n palvelusopimukseen, joten sille on henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 b) kohdan mukainen peruste. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu Omapaja Oy:n oikeutettuun etuun, joten käsittelylle on myös henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 f) kohdan mukainen peruste.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Omapajan laskutuspalvelun sekä muiden taloushallinnon palveluiden toteuttamiseen sekä näihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään Omapaja Oy:n asiakasviestintään, tiedottamiseen sekä Omapaja Oy:n palveluiden markkinoimiseen olemassa oleville tai entisille asiakkaille.

Omapaja Oy:n oikeutettu etu on ottaa yhteyttä olemassa oleviin tai entisiin asiakkaisiinsa markkinoidakseen palveluitaan heille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia.
 

7. Rekisterin tietosisällöt

evytyrittäjien rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön henkilötunnus
 • Henkilön osoite
 • Henkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Henkilön tilinumero
 • Henkilön aputoiminimi
 • Henkilön ammatti/toimiala
 • Henkilön kuva
 • Henkilön verokorttitiedot
 • Henkilön valitsemat vakuutustiedot
 • Tieto mahdollisesta viestintä -ja markkinointikiellosta
 • Tieto henkilöön liittyvistä muistioista, kalenteritapahtumista ja sähköpostikeskusteluista

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti Omapaja Oy:n kevytyrittäjältä itseltään. Henkilötietoja saadaan myös viranomaisilta, vakuutusyhtiöiltä sekä ammattiliitoilta ja työttömyyskassoilta. Omapaja Oy täydentää henkilötietoja oman toimintansa perusteella.
 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Omapaja Oy:n kevytyrittäjien rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti Omapaja Oy:n henkilökunnan toimesta. Tietoja henkilöistä luovutetaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi viranomaisille, vakuutusyhtiöille sekä ammattiliitoille ja työttömyyskassoille.
 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Omapaja käsittelee kevytyrittäjien henkilötietoja hoitaessaan asiakassuhteita sekä lakisääteisiä velvoitteita. Omapaja käyttää toiminnassaan alihankkijoina järjestelmäntoimittajia. Osassa toimistaan alihankkijat voivat siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Alihankkijoiden kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä, jolla turvataan henkilötietojen suojaa.
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa liittyen kevytyrittäjien henkilötietoihin säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain sellaisilla Omapaja Oy:n työntekijöillä, joilla on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä vuoksi.

IT-järjestelmissä oleviin henkilötietoihin on käyttöoikeudet vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä vuoksi oltava pääsy henkilötietoihin. Käyttöoikeudet on rajattu henkilöiden työtehtävien sisällön perusteella.
 

12. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Omapaja Oy:n kevytyrittäjien rekisterin henkilötietoja säilytetään aika, joka vaaditaan Omapaja Oy:n palvelusopimuksen mukaisten palveluiden toteuttamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaissa, on säädetty vähimmäisaika, jonka ajan kirjanpidon ja palkanlaskennan tietoja tulee säilyttää.
 

13. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Pääsääntöisesti jokaisella kevytyrittäjien rekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut omat henkilötietonsa. Rekisteröidyillä henkilöillä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista sekä henkilötietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojensa käsittelyyn tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus saada omat henkilötietonsa sellaisessa muodossa, että ne ovat siirrettävissä toiseen tietojärjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien henkilötietojensa käyttö Omapaja Oy:n palveluiden markkinointitarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Omapaja Oy:stä Tietosuojavaltuutetulle.

Omapaja Oy:n kevytyrittäjät voivat osoittaa pyynnöt liittyen omien henkilötietojensa sisältöön ja käsittelyyn Omapaja Oy:n yhteyshenkilölle. Lainsäädäntö tai tietojärjestelmien rakenne voivat estää tietyissä tilanteissa kevytyrittäjän oikeuksien täysimääräisen toteuttamisen. Tällaisissa tilanteissa Omapaja Oy:n yhteyshenkilö informoi kevytyrittäjää hänen oikeuksiensa toteuttamisen estävästä lainsäädännöstä tai muusta mahdollisesta, esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvästä seikasta, joka estää oikeuksien toteuttamisen.

Mainittujen henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuvien palveluiden toteuttamisen edellytys eikä palvelua voida tarjota, mikäli tietoja jätetään antamatta. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.
 
Tämä seloste on laadittu 16.5.2018. / Tämä seloste on päivitetty viimeksi 31.12.2020. Aiemman version selosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä.