Skip to content
Soita meille: 044 4100 500Lähetä sähköpostia: asiakaspalvelu@omapaja.fi
Rekisteröidy

Luo ensimmäinen laskusi alle 5 minuutissa!

Liity tuhansien kevytyrittäjien joukkoon laskuttamaan työtäsi helpommin ja turvallisemmin.

Luo ilmainen tili

Turvallinen startti yrittäjyyteen

Sinun ei tarvitse perustaa yritystäsi yksin. Varaa ilmainen 15 minuutin starttikeskustelu.

Varaa keskusteluaika

Verkostoituminen, hyvinvointi
12.9.2018 16:42Lukuaika 5 min

Verkostoituminen avaa tien uusiin mahdollisuuksiin

Verkostoituminen erilaisine kumppanuussuhteineen on noussut vahvasti markkinaehtoisen liiketoiminnan rinnalle. Verkostoitumisen edesauttamiseksi yrityksissä tulisi olla selkeä näkemys erilaisten verkostojen hyödyistä, riskeistä ja toisaalta myös niiden edellyttämistä toimintatavoista sekä osaamisvaatimuksista. Erityisesti innovaatioverkostot ovat tänä päivänä hyvin tärkeä voimavara myös pienyrittäjille.

Verkostoitumisesta puhutaan myös työnhaussa, sillä osa työpaikoista on piilotyöpaikkoja, joihin sopiva osaaja löytyy olemassa olevien yhteyksien kautta.

Mitä tarkoittaa verkostoituminen?

Yksinkertaisimmillaan verkostoituminen on suhteiden luomista ympärillä oleviin ihmisiin. Verkostot auttavat ihmisiä toimimaan tehokkaammin ja ne rakentuvat luottamuksen varaan.

Verkostoyhteiskunnassa on tyypillistä, että valta perustuu eri toimijoiden käyttämiin suhdeverkostoihin. Verkostoituminen tuo valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin.

Oikeanlaiset tiedot ja taidot auttavat verkostoitumisessa myös yrittäjää. Sosiaalinen pääoma on käypää valuuttaa verkostoyhteiskunnassa, ja se voi lisätä yleistä tyytyväisyyttä omaan elämään ja sitä kautta avautuviin uusiin mahdollisuuksiin.

Verkko

 • esimerkiksi liiketoimintaverkko tai
 • strateginen verkko

muodostuu tietystä yritysjoukosta, joka voidaan rakentaa tietoisesti ja tavoitehakuisesti. Verkolla on päämäärä, jonka mukaan ohjataan sen kehittymistä ja toimintaa. Usein verkon jäsenillä on myös omia tavoitteita ja omat sovitut roolit. Rooliin liittyy vastuu sovituista toimista ja yleensä myös riskinotosta ja ansaintalogiikasta.

Verkosto

 • esimerkiksi yritysverkosto
 • makroverkosto
 • toimialaverkosto tai
 • verkostoympäristö

on yritysten ja muiden organisaatioiden välisten suhteiden muodostamaa verkostoa. Verkosto voi olla toimialoja ylittävää ja periaatteessa rajatonta. Verkostoituminen luetaan yhdeksi yritysten taloudellisen toiminnan organisoitumismuodoksi, joka sijoittuu markkinoiden ja hierarkioiden välille. Verkostoja on eri tyyppisiä, esimerkiksi uudistava verkosto (ongelman ratkaisua yhteistyössä) ja innovaatioverkosto (uusien toimintamahdollisuuksien etsiminen). Verkostojen muodostumisen ehtona on luottamus ja sitoutuminen yhteiseen agendaan.

Miksi verkostoituminen kannattaa?

Motiivi verkostoitumiseen voi kummuta useasta eri tarpeesta. Verkoston avulla voidaan hakea strategista hyötyä liittoutumien kautta, vahvistaa kilpailuetua tai osaamista. Verkosto tuo yrittäjälle myös turvaa. Erityisesti yksinyrittäjät löytävät verkostoista tärkeitä voimavaroja.

Verkostojen avulla yrittäjä voi

 • löytää yhteistyökumppaneita, vertaistukea ja uusia asiakkaita
 • myydä omia tuotteita ja palveluita helpommin
 • ottaa matalan kynnyksen askeleen kohti globaalia markkinaa
 • saada apua omaan ideointiin ja ajatuksiin
 • lisätä uskottavuutta asiakkaiden silmissä
 • menestyä paremmin kilpailutuksissa
 • välittää liidejä (potentiaalinen ostava asiakas) ja asiakkuuksia
 • rakentaa yrityskuvaa ja asiantuntijaprofiilia
 • tehdä yhteistyötä markkinointiviestinnässä.

verkostoituminen-avuntarve

Yksinyrittäjät kaipaavat usein ympärilleen tukiverkoston. Mieti, miten voisit olla muille avuksi ja tarjoa apuasi.

Muiden yrittäjien kanssa verkostoituminen voi olla hyvä tapa irrottautua varsinaisesta työstä ja jakaa sekä ajatuksia että haasteita, joita kotiväki tai muut tuttavat eivät niin hyvin ymmärrä. Verkostoitumista auttaa aito kiinnostus muita toimijoita kohtaan. Viestiessä kannattaakin keskittyä myös niihin seikkoihin, joiden arvelee saavan toisen osapuolen tuntemaan itsensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi.

 

Yhteistyö voi tuottaa esimerkiksi uusia tuotteita, toimintamalleja ja liiketoimintaa.

 

Yksilötason verkostoitumisosaaminen liitetään hyvin usein yrittäjyysosaamiseen. Yrittäjä yleensä tiedostaa omat vahvuudet, kyvyt ja osaamisen. Tämän oman osaamisen kartoittamisen lisäksi kannattaa aktivoitua etsimään kumppaneita eli verkostoa, joiden kanssa olemassa olevia resursseja voidaan kehittää edelleen.

Yhteistyö voi tuottaa esimerkiksi uusia tuotteita, toimintamalleja ja liiketoimintaa. Verkoston osapuolet voivat kilpailla keskenään, mutta tekevät samalla yhteistyötä ja rinnakkaista kehitystyötä. Tehokkuuden maksimointi onnistuu usein paremmin yhteistyössä kuin siten, että jokainen yrittäjä tekisi sitä itsekseen. Verkoston kanssa yhteistyössä yritysrypäs voi tehdä yhteisiä tarjouksia, jotka pärjäävät tarjouskilpailuissa varmasti paremmin kuin yksittäisten yritysten tekemät tarjoukset. Voidaan myös ajatella, että verkostoitumiseen käytetty aika ja vaiva tuo säästöjä markkinointikuluihin.

Vinkit verkostoitumiseen

Verkostoa voi lähteä muodostamaan olemalla aktiivinen. Verkoston luominen vaatii työtä, mutta sen voi kohdata myös huviksi paketoituna. Voit ottaa osaa useisiin eri tapahtumiin, yhdistyksiin ja yhteisöihin, esimerkiksi erilaisiin yrittäjäyhteisöihin, kaupungin tai kunnan omaan yrittäjätoimintaan ja messuille. Voit tehdä yhteistyötä myös paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.

Onko alallasi tai lähialueellasi aktiivista yrityskummitoimintaa? Tarjoa apuasi myös muille, vaikka olisit yritystoiminnan alkutaipaleella. Huomioi myös erilaiset ryhmät sosiaalisessa mediassa. Tapahtumia ja mahdollisia kontakteja on niin paljon, että joudut mitä todennäköisimmin valitsemaan, mihin tapaamisiin keskityt.

 

Virtuaalisen verkoston muodostamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

 

Voit kohdata toisia kasvotusten tai digitaalisesti. Sosiaalinen media on tänä päivänä merkittävä väylä uusien yhteyksien muodostamiselle. Virtuaalisen verkoston muodostamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Esimerkiksi LinkedInissä ammattiverkoston luominen ja ylläpitäminen on helppoa ja suositeltavaa.

Voit keskustella, innovoida ja antaa tukeasi toisille riippumatta ajasta ja paikasta. Verkostoitumisessa on voimaa, koska ihmiset ovat vuorovaikutuksessa, jakavat useita eri kiinnostuksen kohteita, jakavat hyvää sisältöä ja luovat näin aitoa lisäarvoa eri teemojen ympärille. Kun verkosto on vahva, oman edun sijaan tavoitellaan yhteistä hyötyä.

Yksi hyvä vinkki on googlettaa oman paikkakunnan yrittäjien järjestö ja etsiä sitä kautta tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin voisi osallistua. Esimerkiksi Yrittäjät.fi-sivusto pitää yllä rekisteriä, jossa on eri alueiden paikallisyhdistykset ja josta voi klikata oman alueensa yhdistyksen.

Verkostoitumista ja verkostoitumisosaamista pidetään nykyisin yhtenä työelämän tärkeistä taidoista. Niiden merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun osa työtehtävistä poistuu digitalisaation myötä. Kilpailu työtehtävistä kovenee, työ pirstaloituu ja oma aktiivisuus työ- sekä yrittäjäelämässä korostuvat. Ammatillinen verkostoituminen auttaa selviämään vaikeistakin vaiheista paremmin.

Verkostokyvykkyys auttaa yritystä kehittymään ja uudistumaan. Samalla se mahdollistaa erikoistumisen ja oman erikoisosaamisen hyödyntämisen suhteessa muihin saman alan toimijoihin.

Myös kevytyrittäjän kannattaa verkostoitua. Esimerkiksi Omapaja pitää tätä tärkeänä ja on luonut kevytyrittäjilleen muun muassa oman Facebook-ryhmän.

Verkostokumppanuuksien haasteita

Verkostossa tapahtuva liiketoiminta sisältää aina yhteistyön lisäksi myös kilpailua. Omaa toimintaa kilpailukentällä kannattaa kehittää kysymällä ”Kuinka minä voisin tarjota apuani ja osaamistani muille?” aiemman ”Miten minä tästä yhteistyöstä hyödyn?” sijaan. Nykyinen läpinäkyvä ja hektinen digitalisaation muokkaama yhteiskunta palkitsee todennäköisimmin ne toimijat, jotka aktiivisesti ja aidosti auttavat muita sen sijaan, että maksimoivat omaa etuaan.

verkostoituminen-epamukavuus

Yrittäjän verkostoitumisen askeleet voivat välillä johtaa omalle epämukavuusalueelle.

Mitä vaikeammin kopioitavaa ja merkittävämpää osaamista verkostokumppanilla on tarjota, sitä vahvempi asema sillä toimijalla on. Samoin se voi vaatia itselleen suurempaa osaa verkon arvontuotannosta.

Innovaatioverkostoihin haetaan vahvoja uuden alan teknologia- ja liiketoimintaosaajia. Syvällinen osaaminen, hyvä yhteistyökyky, joustava ja nopea toimintakyky ovat tärkeässä asemassa. Halu kohdata riskejä ja kyky vakuuttaa suuret toimijat näyttelevät tärkeää roolia innovaatiokehityksessä.

Askel epämukavuusalueelle?

Suomalaisia voitanee luonnehtia vaatimattomiksi. Yrittäjäksi lähtevä voi toki olla ekstrovertti, joka pitää huolen siitä, että omat ajatukset ja liiketoiminta näkyy ja kuuluu. Joillekin verkostoituminen voi kuitenkin olla askel kohti omaa epämukavuusaluetta.

Verkostoitumismahdollisuuksia tarjotaan kuitenkin nykyisin yksilöille, yhteisöille ja organisaatioille usein eri tavoin. Esimerkiksi osallistuminen kehityshankkeeseen voi tuoda yrittäjälle matalan kynnyksen mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Kuulostaako työläältä? Turhaan, sillä jokainen yrittäjä on kuitenkin jo verkostoitunut jollakin tapaa. Voit olla yhteistyössä toimittajien, alihankkijoiden, jälleenmyyjien tai muiden yrittäjien kanssa. Kannattaa kuitenkin välillä pohtia, miten voisit parantaa verkostojasi, ehkä laajentamalla tai syventämällä yhteistyötä tiettyjen kumppaneittesi kanssa.

Parhaimmassa tapauksessa jo yksi oikea kontakti voi olla yritykselle hyvinkin hyödyllinen. Suurelta työltä kuulostava verkostoituminen kannattaa aluksi jakaa pienempiin askeliin. Tee itsesi kanssa sopimus, että tutustut tai esittelet itsesi uudessa tapahtumassa aina vähintään yhdelle uudelle kontaktille. Tunnet itsesi ja yrityksesi paremmin kuin kukaan muu, ja siitä kannattaa kertoa muillekin yrittäjille.

Kiinnostaisiko myös nämä?